O-DIVE

PRZENOŚNY SYSTEM O`DIVE UMOŻLIWIAJĄCY INDYWIDUALNE BADANIE METODĄ DOPPLERA

Koniec zgadywania na temat twojej dekompresji!

Czas dekompresji może być bardzo różny dla poszczególnych nurków w zależności od używanego komputera, modelu dekompresji, ustawień konserwatywnych i wyboru gazu. Użytkownicy często wybierają ustawienia producenta, jakie używają ich znajomi lub po prostu takie, które pozwalają im wyjść z wody jak najszybciej.

Po raz pierwszy powstało niezawodne, przetestowane i sprawdzone narzędzie, które pozwoli Ci zweryfikować Twoje wybory dekompresyjne. O-Dive pozwala na wykonanie serii skanów po nurkowaniu, które są przesyłane do serwera Azoth w celu analizy, wyniki wracają i są prezentowane w postaci przejrzystego i łatwego do odczytania wykresu, który wskazuje wyniki skanowania.

Jak to działa w praktyce?

 1. Idź na nurkowanie.
 2. Wprowadź swoje nurkowanie do komputera (lub prześlij z Shearwater).
 3. Zeskanuj swój lewy i prawy obojczyk.
 4. Powtórz skanowanie po 30 minutach.
 5. Odbierz wyniki z serwerów Azoth.
 6. Sprawdź wyniki i przeprowadź symulację nurkowania z różnymi parametrami.
 7. Zmieniaj GF/Gaz/Przystanki, aż parametry będą bezpieczniejsze.
 8. Ponownie zanurkuj z wybranymi zmianami i powtórz powyższe czynności.

Indywidualna dekompresja z systemem O'Dive

1. INNOWACJA TECHNOLOGICZNA O’DIVE: BRAKUJĄCY ELEMENT W DEKOMPRESJI

Firma Azoth Systems opracowała innowację, która – po raz pierwszy na świecie – pozwala nurkom na spersonalizowanie ich praktyki nurkowej poprzez uwzględnienie mikropęcherzyków gazu wykrytych w ich układzie żylnym po nurkowaniu.

Ta innowacja jest wynikiem wiedzy opracowanej podczas 10 lat badań i rozwoju przez Azoth Systems we współpracy z laboratoriami badawczymi, lekarzami nurkowymi, fizjologami i specjalistami ds. bezpieczeństwa w nurkowaniu.

Około trzydziestu ekspertów z różnych środowisk przyczyniło się do powstania tej wiedzy. Opiera się ona na analizie setek tysięcy nurkowań i rozwoju technologii ukształtowanej przez lata testów z udziałem użytkowników. Dzięki temu rozmachowi powstały 4 prace badawcze, liczne artykuły naukowe oraz kilka patentów.

Co innowacja O’Dive wnosi do nurkowania?

Jest to narzędzie, które pozwala nurkom lepiej poznać siebie, zmierzyć jakość swojej dekompresji i skuteczność wybranych procedur oraz poprawić swoje bezpieczeństwo. 

2. KONTEKST I POCZĄTKOWA MOTYWACJA SYSTEMÓW AZOTH

Jaka jest adekwatność modeli dekompresyjnych do fizjologii nurków, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że większość wypadków choroby dekompresyjnej (DCS) zdarza się mimo przestrzegania procedur wynurzania?

Spostrzeżenie jest takie, że każdy algorytm dekompresyjny jest tylko matematyczną reprezentacją zjawiska fizjologicznego.

Większość wypadków zdarza się mimo przestrzegania procedur nurkowych: nurkowie prawidłowo stosowali się do wskazań swoich komputerów nurkowych lub tablic dekompresyjnych. Ta sytuacja, znana doświadczonym nurkom, ujawnia fakt, że wszystkie procedury nurkowania (czas trwania przystanków, szybkość wynurzania, wdychany gaz) niekoniecznie są dostosowane do wszystkich typów nurków. Dlatego nurkowie muszą zadać sobie pytanie o sensowność procedur, które stosują. Biorąc pod uwagę liczbę możliwych ustawień algorytmów dekompresyjnych, należy stwierdzić, że nurkowie nie mają wymiernych kryteriów oceny stopnia dopasowania procedur do ich indywidualnej fizjologii.

Rys. 1 Wykres przedstawiający czas trwania przystanków dekompresyjnych podczas nurkowania 30min/30m dla siedmiu modeli komputerów nurkowych, zgodnie z poziomami konserwatyzmu.

Powyższy wykres ilustruje fakt, że dla identycznego nurkowania trwającego 30 minut na 30 metrach oddychając powietrzem – i w oparciu o ten sam poziom konserwatyzmu „0” komputera nurkowego, nurkom zaproponuje się od 12 do 21 minut przystanków dekompresyjnych, w zależności od modelu komputera. Należy pamiętać, że jest to zakres minimalny. W praktyce nurkom może zostać zaproponowane od 8 do 50 minut przystanków, jeśli weźmiemy pod uwagę pełen zakres dostępnych poziomów konserwatyzmu (poziomy konserwatyzmu na poziomie -2 do +5).

W tym kontekście, w interesie O’Dive jest dostarczenie nurkom kryterium oceny jakości ich praktyki nurkowej, dając im tym samym możliwość lepszej jej kontroli. W nurkowaniu technicznym zmienność proponowanych procedur dekompresyjnych jest jeszcze większa (patrz rys. 2). Większość nurków korzystających z rebreatherów lub trimixu stosuje algorytmy dekompresyjne typu Bühlmann, gdzie profil wynurzania jest kierowany przez współczynniki gradientu (GF).

To modelowanie oferuje wysoki poziom elastyczności, ale bez konkretnych kryteriów zarządzania i planowania nurkowań, rozrzut proponowanych profili wynurzania jest bardzo duży.


3. PODSTAWOWE PODEJŚCIE O’DIVE: ZROZUMIENIE RYZYKA DCS W CELU LEPSZEGO ZAPOBIEGANIA

Nadal trudno jest całkowicie określić przyczyny prowadzące do powstania patogennych pęcherzyków. Przyczyny te często nie są policzalne, większość z nich jest współzależna, a wiele – zwłaszcza tych występujących na poziomie mikroskopowym – pozostaje nieznanych.

Aby odpowiedzieć na pytanie o przewidywanie ryzyka DCS, nowoczesne techniki naukowe wykorzystują podejście probabilistyczne obejmujące modele matematyczne. Modele te integrują kwantyfikowalne parametry przyczyniające się do ryzyka – lub przynajmniej z nim skorelowane – aby wyprowadzić granice ryzyka wypadku.

Dzięki swojemu doświadczeniu w modelowaniu dekompresji, firma Azoth Systems opracowała serię modeli predykcyjnych o nazwie BORA (od Bubble Occurrence – Risk Attrition), aby przedstawić wyniki zaobserwowane w wielu bazach danych. Duże bazy danych (obronne, offshore) zebrane w ramach współpracy i świadczenia usług były analizowane przez prawie 10 lat: parametry nurkowania setek tysięcy nurkowań (powietrze, nitroks, trimix, heliox na obiegu otwartym i zamkniętym), dynamika pęcherzyków (pomiary dopplerowskie) kilku tysięcy tych nurkowań i setki wypadków, do których doprowadziły, były badane w celu kalibracji tych modeli.

Jakie główne wyniki przynoszą te dane?

Przede wszystkim potwierdzają one poprzednie wyniki i pozwalają lepiej określić ich kształty. W przypadku nurkowania na powietrzu ryzyko wzrasta wraz z głębokością i czasem trwania nurkowania, a maleje, gdy wzrasta całkowity czas dekompresji (przystanków), zgodnie ze wskaźnikiem ryzyka Is, co przedstawia poniższy wykres (rys. 3). Wynik ten uzyskano dzięki analizie statystycznej opartej na regresji logistycznej trzech baz danych gromadzących ponad milion nurkowań i około 300 przypadków wypadków (French Navy, US Navy i DRDC). 

Te same tendencje zostały udowodnione dla nurkowań głębokich (baza DRDC i dziedzictwo COMEX), co pozwoliło na rozszerzenie konstrukcji wskaźnika ryzyka Is na ustawienie wielogazowe:

 • Dużym zainteresowaniem cieszy się wprowadzenie helu do składu gazów oddechowych.
 • Zainteresowanie gazem oddechowym wzbogaconym w tlen w fazie dekompresji

oba dobrze scharakteryzowane pod względem ryzyka wypadku (regresja logistyczna). 

Pik mikropęcherzyków naczyniowych, obserwowalnych w strefie przedsercowej lub podobojczykowej po nurkowaniu, jest istotną informacją dla przewidywania ryzyka: uwzględnienie go pozwala na dopracowanie krzywych prawdopodobieństwa DCS (rys. 4). Rzeczywiście, obecność mikropęcherzyków działa jak wzmacniacz prawdopodobieństwa związanego z ryzykiem nurkowania: dla nurkowań o głębokości i czasie trwania wymagającym przystanków dekompresyjnych (tj. nurkowań na i powyżej krzywej bezpieczeństwa braku dekompresji) obserwowany stosunek ryzyka pomiędzy nurkowaniem bez mikropęcherzyków naczyniowych lub z niewielką ich ilością a nurkowaniem z dużą ilością pęcherzyków wynosi około 10. Wynik ten oparty jest na analizie bazy danych DRDC zawierającej profile nurkowań, pomiary pęcherzyków w strefie przedsercowej i podobojczykowej oraz status wypadku (ponad 8000 ekspozycji w komorze hiperbarycznej z ponad 100 DCS).

Pomiary dopplerowskie pęcherzyków w strefie podobojczykowej lepiej charakteryzują amplifikację ryzyka niż pomiary przedsercowe. 

Głębokość pierwszego przystanku i szybkość wynurzania się do pierwszego przystanku zależą od rodzaju wdychanego gazu (mniej lub bardziej bogaty w hel) oraz od nasilenia ekspozycji (dziedzictwo COMEX). Wprowadzenie głębokich przystanków znajduje swoje granice: Azoth nie może ocenić korzyści płynących z głębokich przystanków, gdy nie występują one w tym dziedzictwie.

4. JAK DZIAŁA APLIKACJA O’DIVE? JAKIE INFORMACJE SĄ PRZEKAZYWANE NURKOM?

Po każdym nurkowaniu, po którym następuje pomiar mikropęcherzyków i na podstawie profilu nurkowania zaimportowanego do aplikacji, O’Dive dostarcza nurkom informacji o jakości ich desaturacji. Idealnie są dwie serie pomiarów, pierwsza 30 minut po wynurzeniu* i druga 30 minut później, w optymalnym przedziale czasowym dla wykrycia szczytu pęcherzyka.

*W przypadku nurkowań z frakcją helu wyższą jak azotu, zalecamy wykonanie pierwszej serii pomiarów jak najszybciej po wynurzeniu, jednak bez podejmowania dodatkowego wysiłku z powodu pośpiechu.

Wskazanie to wyrażone jest za pomocą indeksu jakości (QI) o wartości od 0 do 100%. Odzwierciedla on względne ryzyko.

Jak oblicza się wskaźnik jakości QI?

Wskaźnik QI uwzględnia zarówno ryzyko nurkowania (wskaźnik Is, odzwierciedlający stres fizjologiczny związany z parametrami nurkowania), jak i poziom mikropęcherzyków mierzony po nurkowaniu za pomocą naczyniowego czujnika Dopplera.

Wartość 100% jest poziomem odniesienia ryzyka (mniej niż 5 na 10 000). Odpowiada ona poziomowi stresu fizjologicznego doświadczanego przez nurka podczas bezdekompresyjnego nurkowania na powietrzu, nie generującego żadnych mikropęcherzyków naczyniowych. 

Wskaźnik QI oblicza się za pomocą prostego wzoru:

QI=100-(Sc+Bc)

gdzie:

 • Sc (Severity component, zakres od 0% do 100%): specyficzny dla nurkowania (ekspozycja, procedura dekompresyjna, gazy oddechowe), odzwierciedla wskaźnik Is.
 • Bc (Bubbles component, w zakresie od 0% do 40%): specyficzny dla reakcji badanego użytkownika na nurkowanie.

Wraz ze spadkiem wskaźnika QI wzrasta ryzyko DCS. Wyodrębniono trzy strefy, które mają być wskazówką dla użytkownika:

Analiza statystyczna wskazuje, przy dobrym poziomie ufności, że wskaźnik QI niższy niż 75% wiąże się z ryzykiem większym niż 2 na 10 000, a wskaźnik QI niższy niż 50% wiąże się z ryzykiem większym niż 1% (dolna granica ryzyka). 

Szczegóły dotyczące wyniku

Gdy wskaźnik jakości nie osiąga 100%, nurek ma dostęp do szczegółowych informacji.

Margines optymalizacji dekompresji (czyli dopełnienie QI do 100%) może być wizualizowany w rozbiciu na dwie składowe: ryzyko profilu nurkowania (Sc) i produkcję mikropęcherzyków naczyniowych (Bc).

Szczegóły elementów składowych bargrafu.

Zauważ, że dwa różne nurkowania tego samego nurka, z bardzo różnymi poziomami pęcherzyków, mogą prowadzić do podobnych wartości QI (na przykład: nurkowanie z umiarkowanym ryzykiem i wieloma pęcherzykami vs. nurkowanie z wysokim ryzykiem i niewielką ilością pęcherzyków). 

 

5. JAKIE INNE FUNKCJE OFERUJE O’DIVE?

Aplikacja O’Dive podzielona jest na 4 wersje: Sport, Advanced, CCR i Technical. Umożliwiają one zarządzanie wszystkimi rodzajami nurkowań: od nurkowań z powietrzem na obiegu otwartym po nurkowania na obiegu zamkniętym (rebreather) z trimixem do 125 metrów (szczegóły dostępne tutaj: https://o-dive.com/commercial-offers/). Oprócz wyników dynamicznie obliczanych dla każdego nurkowania, O’Dive pozwala na wizualizację symulowanych efektów modyfikacji zestawu parametrów nurkowania na wskaźnik QI.

W wersjach Sport i Advanced nurek może ilościowo określić korzyści wynikające z zastosowania następujących opcji:

 • Wydłuż czas trwania ostatniego przystanku.
 • Zaplanuj dekompresję z użyciem nitroxu bogatszego w tlen, z możliwością ustawienia wartości do 100% O2.
 • Zaplanuj użycie nitroxu jako gazu dennego, ustawiając wartość % O2 do 1,4 bar Pp O2.
 • Ustaw niski i wysoki Współczynnik Gradientu (GF) będąc prowadzonym przez aplikację, w kierunku optymalnego wyboru pierwszego przystanku i całkowitego czasu dekompresji.

Przykład nurkowania 31m powietrze/nitrox, wyniki i planowanie.

Wersje CCR i Technical oferują rozszerzoną listę funkcji, w tym następujące opcje symulacji:

 • Wydłużenie czasu trwania ostatniego przystanku.
 • Ustawienie PpO2 o wysokiej wartości (dekompresja w obiegu zamkniętym).
 • Zaplanuj dekompresję na obiegu otwartym z użyciem nitroxu bogatszego w tlen, z możliwością ustawienia wartości do 100% O2.
 • Dla nurkowań na powietrzu zaplanuj użycie trimixu jako gazu dennego. Po ustawieniu wartości %He, aplikacja podaje optymalną wartość % O2 w zależności od trybu CCR lub OCR.
 • Zmień skład trimixu ustawiając różne %He w trybie CCR lub OCR.
 • Ustaw niski i wysoki Współczynnik GF będąc prowadzonym przez aplikację, w kierunku najbardziej odpowiednich wartości, odzwierciedlających wybór pierwszego przystanku i całkowitego czasu dekompresji.

Przykład nurkowania 74m CCR, wyniki i planowanie.

Nurkowanie po nurkowaniu, indywidualny model, specyficzny dla każdego nurka, jest dopracowywany tak, aby jak najdokładniej odzwierciedlał wartość dodaną każdej z powyższych opcji na bezpieczeństwo.

W tym celu wskaźnik jakości QI został zaprojektowany w taki sposób, że gdy wzrasta o 33%, poziom bezpieczeństwa nurka zostaje pomnożony przez 10. Ta poprawa bezpieczeństwa jest widoczna w oknie symulacji.6. JAKIE SĄ OGRANICZENIA INFORMACJI DOSTARCZANYCH PRZEZ SYSTEM?

Należy jasno określić obszar zastosowania systemu O’Dive, który, co należy podkreślić, nie należy do kategorii wyrobów medycznych. Niektóre informacje, takie jak informacje medyczne, dobrowolnie nie są brane pod uwagę przez system. 

Rozpatrywanie informacji medycznych lub obserwacji, które są częścią procesu wizyty kontrolnej pozostaje kluczowe i musi być oddzielone od użytkowania produktu.

Celem systemu O’Dive jest, co należy przypomnieć, ocena poziomu jakości praktyki nurkowej w odniesieniu do wskaźnika jakości QI z uwzględnieniem:

 • Wskaźnik ryzyka ekspozycji nurkowej „Is” – czynnik ryzyka związany bezpośrednio z parametrami nurkowania;
 • Ilość mikropęcherzyków naczyniowych wykrytych po nurkowaniu, pełniących rolę wzmacniacza ryzyka.

Badania przeprowadzone z wykorzystaniem jednych z najlepiej udokumentowanych baz danych ilustrują trafność i znaczenie tego podejścia do profilaktyki DCS. O’Dive jest więc bardzo użytecznym narzędziem, pozwalającym nurkom lepiej poznać siebie i poprawić swoją praktykę nurkową w odniesieniu do ryzyka wystąpienia choroby dekompresyjnej. 

OFERTA INDYWIDUALNA

Dla nurków rekreacyjnych

O`DIVE SPORT

 • Nieograniczone konta użytkowników.
 • Bezpłatne i nieograniczone analizy nurkowania dla właściciela systemu (i wybranej przez niego osoby).
 • Dla dodatkowych użytkowników: całkowita ilość 30 analiz nurkowych jest oferowana z sensorem, następnie analiza nurkowa od 3€ (zobacz nasze szczegółowe oferty).
 • O’Dive Sport pomaga kontrolować jakość praktyki nurkowej i poprawić bezpieczeństwo w zakresie choroby dekompresyjnej.
 • O’Dive Sport adresowany jest do doświadczonych nurków lub lub nurków towarzyszących, którzy nurkują z powietrzem lub nitroksem na obiegu otwartym do głębokości 40 metrów.
 • Po raz pierwszy na świecie możesz spersonalizować swoją procedurę nurkowania, biorąc pod uwagę jednocześnie krążące mikropęcherzyki wykryte po nurkowaniu w Twoim ciele i profil nurkowania.
 • CENA: 656 €


O`DIVE ADVANCED

 • Nieograniczone konta użytkowników.
 • Bezpłatne i nieograniczone analizy nurkowania dla właściciela systemu (i wybranej przez niego osoby).
 • Dla dodatkowych użytkowników: całkowita ilość 30 analiz nurkowych jest oferowana z sensorem, następnie analiza nurkowa od 3€ (zobacz nasze szczegółowe oferty).
 • O’Dive Advanced pomaga kontrolować jakość praktyki nurkowej i poprawić bezpieczeństwo w zakresie choroby dekompresyjnej.
 • O’Dive Advanced adresowany jest do doświadczonych nurków lub nurków towarzyszących, którzy nurkują z powietrzem lub nitroksem na obiegu otwartym do głębokości 60 metrów.
 • Po raz pierwszy na świecie możesz spersonalizować swoją procedurę nurkowania, biorąc pod uwagę jednocześnie krążące mikropęcherzyki wykryte po nurkowaniu w Twoim ciele i profil nurkowania.
 • CENA: 707,25 €


ODYSSEY ADVANCED

 • Komputer nurkowy Odyssey Advanced adresowany jest do doświadczonych nurków – lub nurków towarzyszących – nurkujących z powietrzem lub nitroksem na obiegu otwartym do głębokości 60 metrów.
 • Połączenie czujnika O’Dive Advanced pozwala na lepszą analizę jakości praktyki nurkowej i poprawę bezpieczeństwa w zakresie choroby dekompresyjnej.
 • Po raz pierwszy na świecie możesz przeanalizować i spersonalizować swoją procedurę nurkowania, biorąc pod uwagę jednocześnie krążące mikropęcherzyki wykryte po nurkowaniu w Twoim ciele oraz profil nurkowania.
 • CENA: 780 €


PAKIET ADVANCED

 • Pakiet Advanced zawiera komputer nurkowy Odyssey Advanced i sensor O’Dive Advanced.
 • Adresowany jest do doświadczonych nurków – lub nurków towarzyszących – nurkujących z powietrzem lub nitroksem na obiegu otwartym do głębokości 60 metrów.
 • Połączenie komputera Odyssey i czujnika O’Dive pozwala lepiej analizować jakość praktyki nurkowej i poprawić bezpieczeństwo w zakresie choroby dekompresyjnej.
 • Po raz pierwszy na świecie możesz przeanalizować i spersonalizować swoją procedurę nurkowania, biorąc pod uwagę jednocześnie krążące mikropęcherzyki wykryte po nurkowaniu w Twoim ciele oraz profil nurkowania.
 • CENA: 1414,50 €

Dla nurków technicznych

O`DIVE CCR

 • Nieograniczone konta użytkowników.
 • Bezpłatne i nieograniczone analizy nurkowania dla właściciela systemu (i wybranej przez niego osoby).
 • Dla dodatkowych użytkowników: z sensorem oferowana jest łączna ilość 30 analiz nurkowych, następnie analiza nurkowa od 3€ (zobacz nasze szczegółowe oferty)
 • O’Dive CCR pomaga lepiej analizować jakość praktyki nurkowania technicznego i poprawić bezpieczeństwo w kierunku choroby dekompresyjnej.
 • O’Dive CCR skierowany jest w szczególności do nurków technicznych nurkujących z trimiksem do głębokości 85 metrów (na obiegu otwartym lub z rebreatherem), jak również z powietrzem lub nitroksem.
 • Po raz pierwszy na świecie możesz przeanalizować i spersonalizować swoją procedurę nurkowania, biorąc pod uwagę jednocześnie krążące mikropęcherzyki wykryte po nurkowaniu w Twoim ciele oraz profil nurkowania.
 • CENA: 809,75 €

O`DIVE TECHNICAL

 • Nieograniczone konta użytkowników.
 • Bezpłatne i nieograniczone analizy nurkowania dla właściciela systemu (i wybranej przez niego osoby).
 • Dla dodatkowych użytkowników: z sensorem oferowana jest łączna ilość 30 analiz nurkowych, następnie analiza nurkowa od 3€ (zobacz nasze szczegółowe oferty).
 • O’Dive Technical pomaga lepiej analizować jakość Twojej praktyki nurkowania technicznego i poprawić Twoje bezpieczeństwo w kierunku choroby dekompresyjnej.
 • O’Dive Technical skierowany jest w szczególności do nurków technicznych nurkujących z trimiksem lub helioksem do głębokości 125 metrów (na obiegu otwartym lub z rebreatherem), jak również z powietrzem lub nitroksem.
 • Po raz pierwszy na świecie możesz przeanalizować i spersonalizować swoją procedurę nurkowania, biorąc pod uwagę jednocześnie krążące mikropęcherzyki wykryte po nurkowaniu w Twoim ciele oraz profil nurkowania.
 • CENA: 861 €

ODYSSEY TECHNICAL

 • Komputer nurkowy Odyssey Technical adresowany jest w szczególności do nurków technicznych nurkujących z trimiksem lub helioksem do głębokości 125 metrów (na obiegu otwartym lub z rebreatherem), jak również z powietrzem lub nitroksem.
 • Łączne użycie czujnika O’Dive Technical pomaga lepiej analizować jakość Twojej praktyki nurkowania technicznego i poprawić bezpieczeństwo w kierunku choroby dekompresyjnej.
 • Po raz pierwszy na świecie możesz przeanalizować i spersonalizować swoją procedurę nurkowania, biorąc pod uwagę jednocześnie krążące mikropęcherzyki wykryte po nurkowaniu w Twoim ciele oraz profil nurkowania.
 • CENA: 977,85 €

PAKIET TECHNICAL

 • Pakiet techniczny zawiera komputer nurkowy Odyssey Technical oraz sensor O’Dive Technical.
 • Skierowany jest szczególnie do nurków technicznych nurkujących z trimiksem lub helioksem do głębokości 125 metrów (NA obiegu otwartym lub z rebreatherem), jak również z powietrzem lub nitroksem.
 • Połączenie komputera Odyssey i czujnika O’Dive pozwala na lepszą analizę jakości nurkowania technicznego i poprawę bezpieczeństwa w zakresie choroby dekompresyjnej.
 • Po raz pierwszy na świecie możesz przeanalizować i spersonalizować swoją procedurę nurkowania, biorąc pod uwagę jednocześnie krążące mikropęcherzyki wykryte po nurkowaniu w Twoim ciele oraz profil nurkowania.
 • CENA: 1629,75 €

OFERTA DLA CENTRUM NURKOWEGO I INSTRUKTORÓW

STANDARDOWA

 • Nieograniczone konta użytkowników.
 • W ofercie 60 analiz nurkowania z czujnikiem.
 • Analiza nurkowania od 1,50€ (zobacz nasze szczegółowe oferty).
 • Szkolenie dla 2 osób.
 • Certyfikacja 'O’Dive Center’.
 • Wsparcie komunikacyjne.
 • Dedykowana obsługa klienta.
 • O’Dive Diving Center & Instructor pomaga Ci lepiej analizować jakość praktyki nurkowej Twoich klientów i poprawić ich bezpieczeństwo w kierunku choroby dekompresyjnej.
 • O’Dive Diving Center & Instructor oferuje wszystkie opcje dostępne w ofercie O’Dive Technical.
 • CENA: 1353 

NIEOGRANICZONA

 • Nieograniczone konta użytkowników.
 • Nieograniczone analizy nurkowania.
 • Szkolenie dla 2 osób.
 • Certyfikat 'O’Dive Center’.
 • Wsparcie komunikacyjne.
 • Dedykowana obsługa klienta.
 • O’Dive Diving Center & Instructor pomaga Ci lepiej analizować jakość praktyki nurkowej Twoich klientów i poprawić ich bezpieczeństwo w kierunku choroby dekompresyjnej.
 • O’Dive Diving Center & Instructor oferuje wszystkie opcje dostępne w ofercie O’Dive Technical.
 • CENA: 1998,75 


Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub jesteś zainteresowany zakupem, napisz lub zadzwoń do nas!
Łukasz Piórewicz
lukasz@centrum-nurkowe.pl
+48 510 176 646